Biuro Rachunkowe Szczecin - FAQ:

Naszym celem jest świadczenie usług z zakresu księgowości oraz doradztwa podatkowego i gospodarczego na najwyższym poziomie. Jako profesjonalne biuro rachunkowe, dążymy do doskonalenia jakości oferowanych usług. Zanim odwiedzą Państwo nasze biuro rachunkowe w Szczecinie, zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania, które najczęściej nurtują naszych klientów.

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii doradztwa podatkowego?

Wśród najważniejszych powodów, dla których warto korzystać z usług naszej kancelarii są:
- redukcja kosztów w porównaniu z utrzymywaniem w firmie etatów księgowych,
- dostęp do wiedzy specjalistów, którzy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i posiadają wszechstronne doświadczenie,
- możliwość skorzystania z usług doradcy podatkowego, który ponosi odpowiedzialność za udzielane porady,
- merytoryczna pomoc i przejęcie większości obowiązków w trakcie kontroli,
- bezpieczeństwo – kancelaria posiada ubezpieczenie OC z tytułu świadczonych usług księgowych oraz doradztwa podatkowego,
- kompleksowa oferta wykraczająca poza samą usługę księgową.

Kto odpowiada za prawidłowość rozliczeń podatkowych?

Wbrew temu, co często można usłyszeć w wielu biurach, zgodnie z artykułem 26 Ordynacji podatkowej za zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem odpowiada podatnik. I od podatnika organy podatkowe dochodzą należnych kwot podatku nawet w sytuacji popełnienia błędu przez biuro rachunkowe. Dlatego tak ważne jest, aby swoje sprawy powierzać godnym zaufania profesjonalistom. Nasza kancelaria, aby zapewnić klientom komfort prowadzenia działalności i bezpieczeństwo finansowe w sprawach związanych z podatkami, zawarła w umowie świadczenia usług klauzule, na mocy których ponosimy odpowiedzialność finansową wobec klienta za ewentualne zawinione przez kancelarię zaniżenia podatku. Kancelaria posiada również ubezpieczenie OC. W związku z tym klient może dochodzić roszczeń od kancelarii bez wstępowania w spór sądowy.

Czy kancelaria będzie reprezentowała mnie w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS?

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym klientom komfortu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przejęcie wszystkich możliwych kontaktów z organami podatkowymi i ZUS. Po podpisaniu umowy, na życzenie klienta, składamy w tych instytucjach pełnomocnictwo udzielone nam do reprezentowania klienta w pełnym zakresie wynikającym z podpisanej z nami umowy. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w sprawach związanych z tą działalnością, dla osób prywatnych – może to być na przykład reprezentowanie w sprawach związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od spadków i darowizn, podpisywaniem rozliczeń rocznych i innych. W przypadku przedsiębiorców, zarówno fakt podjęcia współpracy z naszą kancelarią, jak i przechowywania dokumentów w naszym biurze podlega zgłoszeniu w organach podatkowych i ZUS. Dodatkowo istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do załatwiania spraw związanych z wpisem działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak wygląda współpraca z kancelarią?

Zakres współpracy z kancelarią dostosowany jest do potrzeb indywidualnych każdego klienta. Standardowo klient zobowiązany jest do przekazywania dokumentów do biura najpóźniej do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą. Jest to niezbędne minimum, natomiast wszyscy klienci mają nieograniczoną możliwość kontaktowania się z nami w zależności od potrzeby w każdym innym terminie. Wszelkie niezbędne ewidencje prowadzone są komputerowo w biurze kancelarii. Kancelaria dostarcza też wszystkich niezbędnych formularzy. W zależności od sytuacji może wystąpić konieczność prowadzenia niektórych ewidencji samodzielnie, na przykład klient jest zobowiązany do samodzielnej rejestracji utargu nieudokumentowanego czy prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W pozostałych przypadkach dokumentację prowadzi kancelaria. Po rozliczeniu danego okresu, przekazujemy klientom informację o wyniku firmy oraz ewentualnych zobowiązaniach podatkowych. Informacja ta przekazywana jest najczęściej drogą elektroniczną, ale jest możliwość otrzymania jej również drogą telefoniczną bądź osobiście.

Kiedy najlepiej jest nawiązać współpracę z kancelarią?

Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o wybór momentu rozpoczęcia współpracy z kancelarią. Posiadamy procedury umożliwiające przejęcie prowadzenia istniejącej księgowości w dowolnym momencie roku. Załatwiamy wszystkie formalności urzędowe związane z przekazaniem spraw księgowych, weryfikujemy otrzymaną dokumentację pod kątem kompletności. W przypadku małych firm, aby zapewnić bezproblemowe rozliczenie danego miesiąca, współpraca powinna zostać podjęta najpóźniej w pierwszych dniach następnego miesiąca. W przypadku firm większych – na początku miesiąca, który będzie rozliczany jako pierwszy w ramach nawiązanej współpracy.

W jaki sposób można przekazywać dokumenty do kancelarii?

Dokumenty można przekazywać w formie tradycyjnej, przywożąc je do biura kancelarii, zlecić odbiór dokumentów z własnej siedziby, przesyłać je pocztą lub kurierem. W określonych przypadkach możliwe jest także przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty mogą być przekazywane raz w miesiącu lub częściej.

Jak wygląda współpraca z biurem w trakcie kontroli?

Kontrola odbywa się w naszym biurze lub w siedzibie organu podatkowego. Zastępujemy klienta w trakcie przedstawiania dokumentów i składania wyjaśnień w takim zakresie na każdym etapie, na którym obecność klienta nie jest obowiązkowa. Jesteśmy także obecni w trakcie bezpośrednich rozmów urzędników z kontrolowanym klientem. Monitorujemy prawidłowość przebiegu kontroli oraz zachowanie wszystkich procedur ze strony urzędów.

Czy kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług?

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług księgowych i doradztwa podatkowego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
- odpowiedzialność cywilną doradcy za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego,
- czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków.
- czynności doradcy jako pełnomocnika działającego w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 a) Ustawy, w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość 10 000 EURO, nie mniej jednak niż 60 000 PLN.

W jaki sposób przekazywane są informacje o wysokości zobowiązań podatkowych i danych finansowych

Wybór formy informowania pozostawiamy w gestii klienta. Najbardziej popularną dziś formą jest przesyłanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych drogą elektroniczną. Standardowo w ramach rozliczenia miesiąca klient otrzymuje w formie elektronicznej raport o sytuacji finansowej firmy oraz przelewy podatkowe wraz z terminami płatności. Możliwa jest także informacja telefoniczna lub osobista. Te same zasady mają zastosowanie w przypadku przelewów składek ubezpieczeniowych.

Czy klient kancelarii ma dostęp do swoich dokumentów po przekazaniu ich do kancelarii?

Zgodnie ze standardowymi zapisami w umowie, w biurze kancelarii przechowujemy dokumenty z bieżącego roku podatkowego do momentu jego rozliczenia. W tym czasie istnieje nieograniczona możliwość dostępu do dokumentów, wypożyczania, kserowania w godzinach pracy kancelarii. W razie potrzeby przesyłamy kopie dokumentów w formie elektronicznej.

Czy kancelaria świadczy usługi wyłącznie dla podmiotów gospodarczych?

Zawiłości prawa podatkowego to dziś problem, z którym spotykają się nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne przy okazji rozliczeń rocznych czy zdarzeń powodujących konieczność kontaktu z fiskusem, takich, jak: nabycie i sprzedaż nieruchomości, dokumentowanie źródeł dochodu, rozliczenia dochodów zagranicznych, sprawy związane ze spadkami i darowiznami, zwrot VAT za materiały budowlane i inne. We wszystkich tych sprawach służymy pomocą zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno doradztwo w sprawach podatkowych dla osób fizycznych, jak i przygotowanie różnorodnych pism oraz formularzy związanych z podatkami.