Czym jest bilans?

Bilans jest to element sprawozdania finansowego stanowiący zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl