Czym jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych, cash flow)?

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest to zestawienie zmian w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl