Czym są księgi podatkowe?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa przez księgi podatkowe rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci;

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl