Kim jest doradca podatkowy?

 • Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Doradcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która uzyskała wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych albo osoba prawna wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.  Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • oraz
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • odbyć w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu)
 • lub
 • być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl