Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Jego budżet stanowią składki obowiązkowe płacone przez pracowników oraz osoby nieprowadzące działalności rolniczej, dotacji oraz dochodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, oprocentowania depozytów i udziału w spółkach. Środki te są rozdysponowywane przez urzędy pracy w formie zasiłków dla bezrobotnych, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkolenie i przekwalifikowywanie bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego oraz na rozwój systemów informatycznych i badania rynku pracy.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl