Czym jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną, na mocy której przyjmujący zlecenie (zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy (przedsiębiorcy) w jego imieniu i na jego rzecz. Kontrakt menedżerski łączy cechy różnych umów nazwanych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl