Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest to zbiór danych księgowych, które dostarczają informacji o sytuacji majątkowej firmy. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz dla niektórych grup podmiotów dodatkowo z zestawienia zmian w kapitale własnym i aktywach netto oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl