Czym są Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP)?

Amerykańskie standardy rachunkowości są to zasady rachunkowości wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych, których cechą charakterystyczną jest ewidencja i prezentacja zdarzeń gospodarczych w sposób zorientowany na inwestorów i potrzeby rynku kapitałowego oraz podporządkowanie rachunkowości zasadzie dominacji formy nad treścią w celu ukazywania prawdziwego obrazu finansowego przedsiębiorstwa.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl